پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (992)

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت101-2-1-1-اعیان و منافع:111-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول111-2-1-3- اموال مثلی و قیمی131-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء181-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت191-2-2-1- مال مشاع ومفروز191-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی201-2-2-3- اموال مجهول المالک212- Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3450)

مديريت تحصيلات تکميلي پرديس خودگردان گروه شيمي پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته شيمي تجزيه کاربرد ضايعات چاي بعنوان يک جاذب ارزان قيمت جهت استخراج منگنز از نمونههاي غذايي استاد راهنما: دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3449)

بسم الله الرحمن الرحيم دانشکده علوم دامي و شيلات پايا‌ن‌نامه کارشناسي ارشد رشته‌ي علوم دامي گرايش اصلاح نژاد دام شناسايي چند شکلي‌هاي‌آللي جايگاه‌هاي ژني HSP70.1 و HSP90AB1 و ارتباط آن‌ها با صفات توليد شير در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3448)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده کشاورزي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي کشاورزي گرايش بيوتکنولوژي عنوان : مطالعه اثر باکتريهاي محرک رشد گياهي بر ريشه زايي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3447)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده کشاورزي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي کشاورزي گرايش بيوتکنولوژي عنوان : مطالعه اثر باکتريهاي محرک رشد گياهي بر ريشه زايي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3446)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان گروه روانشناسي عنوان تأثير آموزش خودتنظيمي بر مديريت زمان و مديريت استرس در دانش آموزان مقطع متوسطه تويسرکان پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي تربيتي استاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3445)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود دانشکده علوم پايه گروه مهندسي شيمي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.Sc گرايش: مهندسي فرآيند عنوان: امکان سنجي تبديل ميعانات گازي به سوخت هاي قابل مصرفي ( بنزين Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3444)

تائيديه نهايي پايان نامه کارشناسي ارشد نسخه نهايي رساله دکتري / پايان نامه کارشناسي ارشد خانم پروانه زارع تحت عنوان: بررسي تجربي تاثير ترکيبات بيوديزل و ديزل بر آلايندگي و عملکرد موتور ديزل MT4-244 از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3443)

دانشکده مهندسي مکانيک پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي مکانيک -گرايش تبديل انرژي شبيه سازي عددي يک ميکروسنسور اندازهگيري جريان در مدل واقعي آئورت انسان به کوشش امين مجرب (900398) استاد راهنما دکتر رضا Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3442)

مقدمه : در دنياي امروزه هيجانات ، تنش ها ، عصبيت ها وعوامل متعددي از اين قبيل حاكم بر زندگي روزمره افراد هستند . هر كدام از افراد جامعه امروزي در برخورد مستقيم با انواع Read more…

By 92, ago