پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (1002)

مبحث اول: چک10گفتاراول: ماهیت حقوقی چک11گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری14مبحث دوم: سفته18گفتاراول: ماهیت سفته20گفتاردوم: ویژگیهای سفته25بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته:25بند2- سفته معتبراز نگاه بانک :26بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه26بند4- واخواست سفته:27مبحث سوم: سند مالکیت29گفتاراول: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (992)

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت101-2-1-1-اعیان و منافع:111-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول111-2-1-3- اموال مثلی و قیمی131-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء181-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت191-2-2-1- مال مشاع ومفروز191-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی201-2-2-3- اموال مجهول المالک212- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (993)

2. ممنوعیتها :39گفتاردوم: انعقادقراردادهایپیمانکاریدولتی40بنداول: اصل 77 قانوناساسی40بنددوم: قانونمنعمداخلهکارکناندولتدرپیمانهایدولتی41فصلدوم: تضمیندرقراردادهایپیمانکاریدولتی43مبحثاول: تضمینبوسیلهاعتباراتاسنادی44گفتاراول: مقرراتحاکمواصولبنیادیناعتباراتاسنادی47بنداول: مقرراتحاکمبراعتباراتاسنادی47الف) عرفوعادت48ب) مقرراتمتحدالشکلاعتباراتاسنادی49ج)  قواعدمتحدالشکلضمانت‌نامه‌هایقراردادی51د) قواعدمتحدالشکلضمانت‌نامه‌هایعندالمطالبه52ز) عرفهاورویه‌هایاعتبارنامه‌هایتضمینیبین‌المللی (آی.اس.پی. ۹۸)53ه) کنوانسیونآنسیترالراجعبهضمانت‌نامه‌هایمستقلواعتباراتاسنادیتضمینی54بنددوم: اصولبنیادیناعتباراتاسنادی56بنددوم: انواعواشکالاعتباراتاسنادی61الف) اعتباراتاسنادیقابلبرگشتوغیرقابلبرگشت62ب) اعتباراسنادیقابلانتقالوچرخشییاگردان68مبحثدوم:ضمانتنامهبانکی73گفتاراول:تعریفومقرراتحاکمبرضمانتنامهبانکی75بنداول: تعریف75بنددوم: عناصرضمانتنامه:77بندسوم: مکانیسمصدورضمانتنامه78بندچهارم: انواعضمانتنامهها:80الف) تقسیمبهاعتبارشرایطمطالبه:81ب)تقسیمبهاعتبارقراردادمبنایصدوروتعهداتموردتضمین :831-ضمانتنامهشرکتدرمناقصهومزایده:832. ضمانتنامهپیشپرداخت (استردادپیشپرداخت :853.ضمانتنامهحسنانجامکاریاانجامتعهدات :864.ضمانتانمهاستردادکسوروجالضمان87ج)ضمانتنامههایپایه،ضمانتنامههایمتقابل:88فصلسوم:ماهیتوآسیبشناسیتضمیندرقراردادهایپیمانکاری90مبحثاول: ماهیتحقوقیتضمینات91گفتاراول: اعتباراتاسنادیتضمینی91بنداول:اعتباراسنادیوحواله92بنددوم: اعتباراسنادیوجعاله95بندسوم:اعتباراسنادیومضاربه97بندچهارم:اعتباراسنادیووکالت101بندپنجم: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (994)

1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت…………………………………………………………………………………………..151-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه…………………………………………………………………………………………….171-2-6- مفهوم قبولی…………………………………………………………………………………………………………………….181-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………..181-3-1- وصف تجریدی……………………………………………………………………………………………………………….181-3-2- وصف تنجیزی…………………………………………………………………………………………………………………191-3-3- وصف شکلی…………………………………………………………………………………………………………………..191-3-4- وصف قابل انتقال…………………………………………………………………………………………………………….201-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری…………………………………………………………………..201-5- ضمانت……………………………………………………………………………………………………………………………….211-5-1- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (995)

عنوان صفحه د- افراز منافع با عقد صلح……………………………………………………………………………………………………..89 بند سوم : افراز دیون……………………………………………………………………………………………………………………………91فصل سوم : احکام و آثار افراز منافع …………………………………………………………………………………………………..94مبحث نخست: آثار و شرایط……………………………………………………………………………………………………………………………………95گفتار نخست :شرائط انعقاد قرارداد افراز منافع………………………………………………………………………………………………………………………….95 بند نخست :شرائط عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (996)

2-8-2: تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله ………………………………………………………………………………54 2-8-3: مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها ……………………………………………………………………….55 2-8-4: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود ……………………………………………………………………….60 2-8-5: عقود رضایی……………………………………………………………………………………………………………….60 2-8-6: عقود Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (997)

فصل اول1کلیاتError! Bookmark not defined.مقدمهError! Bookmark not defined.مبحث اول: تحریم16گفتار اول: انواع تحریم16بند اول: تحریم جامع16بند دوم: تحریم هوشمند22گفتار دوم: انواع تحریم هوشمند24بند اول: تحریم تسلیحاتی24بند دوم: تحریم مسافرتی26بند سوم: تحریم تجاری28بند چهارم: تحریم مالی29مبحث Read more…

By 92, ago